Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lidzbarku.

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-24.

Data publikacji Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-03-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-29.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kopowski (mosir1lidzbark@op.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (23)696 12 62 lub 608 496 181. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lidzbarku przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.

Przy głównym wejściu do Ośrodka, znajduje się wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo, umożliwiające wjazd na parter budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

brak

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:
Kontakt z  Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lidzbarku możliwy jest poprzez:

  • napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Nowa 10, 13-230 Lidzbark
  • wysłanie maila na adres e-mail: mosir1lidzbark@op.pl
  • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (23) 696 12 62 lub 608 496 181
  • wysłanie wiadomości ePUAP – adres skrytki ESP: /mosirlidzbark/SkrytkaESP
  • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie Ośrodka w godzinach urzędowania;

Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta.

W kontakcie z naszym urzędem osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem Urzędu, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: mosir1lidzbark@op.pl. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji oraz krótki opis sprawy,  której spotkanie będzie dotyczyło.

Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 7 dni roboczych przed planowaną wizytą w Ośrodku (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Skorzystanie z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 511).