Regulamin

 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW GMINY LIDZBARK

 o Puchar Burmistrza Lidzbarka

MOSiR CUP 2021

 

 1. Organizatorami turnieju są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku oraz Burmistrz Lidzbarka.
 2. Drużyna w turnieju może składać się maksymalnie z 10 zawodników. W rozgrywkach  mogą brać udział zawodnicy, którzy urodzili się w roku 2005 i starsi.  Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat w chwili meczu muszą posiadać pisemne pozwolenie rodziców/opiekunów na uczestnictwo w rozgrywkach.
 3. Każdy  uczestnik musi mieszkać na terenie danego sołectwa minimum 2 miesiące przed turniejem.
 4. Organizatorzy nie zapewniają  jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w turnieju. Zaleca się aby uczestnicy turniejów ubezpieczyli się we własnym zakresie.
 5. Uczestnicy turniejów mają obowiązek do 10 czerwca 2021 roku złożyć u organizatora listę zgłoszeniową z podpisanymi oświadczeniami zdrowotnymi do Turnieju Piłki Nożnej Sołectw MOSiR CUP 2021.
 6. Istnieje możliwość połączenia dwóch sołectw w przypadku zbyt małej liczby zawodników jednego z sołectw. Np. W sytuacji, gdy sołectwo Koty mają tylko 4 zawodników, mogą połączyć się z sołectwem Nick, który też ma tylko 4 zawodników. Wtedy taka drużyna musi występować pod nazwą łączoną, np. Koty/Nick. Nie można dobierać zawodników z sołectw, które już mają swoje drużyny. Np. Jeżeli w turnieju występuje drużyna Belku, a drużynie z Adamowa potrzeba dobrac zawodników, to nie może ona już dobierać nikogo mieszkającego w Belku, ponieważ te sołectwo wystawia samodzielną drużynę w turnieju.
 7. NIEDOPUSZCZALNE jest łączenie się więcej niż dwóch sołectw, dobieranie zawodników z Lidzbarka, czy też innych miejscowości spoza Gminy Lidzbark.

Treść oświadczenia: „Informuje, że znam regulamin TURNIEJU i zobowiązuję się do jego przestrzegania. * Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w TURNIEJU, nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w turnieju oraz że biorę udział na własna odpowiedzialność (podstawa prawna:  Ustawa o sporcie z 25.06.2010 r. Dz.U. 2014 r. poz. 715). * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych  z organizacja i promocja imprezy. Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

W przypadku zawodników niepełnoletnich oświadczenie o takiej treści musi być podpisane przez rodzica bądź opiekuna uczestnika i dostarczone przed każdym turniejem.

 1. Zabronione jest granie w korkach z metalowymi wkrętami.
 2. Turniej odbędzie się 13 czerwca 2021r. (niedziela) od godz. 10:00
 3. Turniej zostanie rozegrany na stadionie miejskim w Lidzbarku.

System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów.

 1. W grze  bierze  udział  5 zawodników + bramkarz.
 2. Gotowość do gry zgłasza drużyna mająca minimum 7, a maksymalnie 10 zawodników.
 3. Czas trwania jednego meczu będzie zależny od ilości startujących drużyn. W trakcie meczu drużyna może dokonać dowolną ilość zmian.
 4. Podczas meczu zawodnicy rezerwowi i trener / opiekun zespołu zajmują miejsce na ławkach  w strefie zmian.
 5. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt.

O miejscu zajętym w turnieju decydują:

–          ilość zdobytych punktów

–          w przypadku równej ilości punktów – wyniki bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami.

–          jeżeli w bezpośrednich spotkaniach zainteresowanych drużyn ilość punktów i różnica  bramek będzie równa, decyduje:

 1. a)      różnica bramek w całym turnieju,
 2. b)      większa ilość strzelonych bramek w całym turnieju,
 3. c)      stosunek bramek
 4. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez trzy i więcej zespołów, będzie miała zastosowanie tabela z wynikami bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami. Później różnica bramek, następnie liczba strzelonych bramek.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania turnieju.
 6. Zawodnik, który będzie na boisku pod  wpływem alkoholu ukarany zostanie czerwoną  kartką i automatycznie  wykluczony z rozgrywek.

 

 

 1. Podstawowe przepisy gry :
 • w grze bierze 5 zawodników + bramkarz
 • Drużyna po otrzymaniu czerwonej kartki gra 3 minuty w osłabieniu po upływie 3 minut drużyna ma prawo do uzupełnienia składu, jeżeli w trakcie gry w osłabieniu drużyna  osłabiona straci bramkę automatycznie może uzupełnić skład. Natomiast, jeżeli drużyna osłabiona strzeli bramkę w trakcie kary nie może uzupełnić składu  do upłynięcia 3 minut od otrzymania kary
 • drużyna, która w czasie  3 minut otrzyma  dwie  czerwone kartki przegrywa mecz  walkowerem
 • zawodnik otrzymujący czerwoną   kartkę  zobowiązany jest w  ciągu 1 min opuścić pole gry i udać się  do  szatni lub na trybuny, oraz pauzować w następnym meczu
 • żółta kartka to kara 2 minut
 • dwie żółte kartki w meczu oznaczają w skutkach czerwoną kartkę i karę 3 minut
 • zabrania się  gry  wślizgiem – każdy wślizg traktowany jest jako faul
 • rzuty rożne  oraz  z autu wykonywane  są nogą
 • rzuty z autu wybijane muszą być z linii lub poza boiskiem ze stojącej piłki, auty wybijane z boiska będą oddawane drużynie przeciwnej
 • bramkarz wznawia grę od bramki rzutem  lub kopnięciem piłki
 • za faul w polu karnym sędzia dyktuje  rzut karny
 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
 2. Kary:

–          3 żółte kartki- odsunięcie od jednego meczu,

–          2 żółte kartki w meczu i w konsekwencji czerwona są traktowane jako dwie żółte kartki,

–          czerwona kartka – decyzję o odsunięciu na jeden lub więcej meczy podejmują sędziowie wspólnie z organizatorem,

 1. Mecze odbywają się  zgodnie z przekazanym drużynom terminarzem. Organizatorzy w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zastrzegają sobie prawo  do zmiany terminów meczy o czym poinformują zainteresowane drużyny..
 2. Szczegółowych informacji uzyskać można u pracownika MOSiR p. Krzysztofa Kopowskiego, tel. 608496181 lub u p. Sebastiana Nawrockiego, tel 793160907.
 3. Organizator informuje, że zdjęcia z turnieju oraz dane osobowe będą wykorzystywane na stronie www.mosirlidzbark.pl do celów informacyjnych.

Informacje, tabele i wyniki będą dostępne na stronie  www.mosirlidzbark.pl