lidzbarska liga halowa regulamin 23 24

oswiadczenie dla niepelnoletnich

 

REGULAMIN

Lidzbarskiej Ligi Halowej w piłce nożnej, w sezonie 2023/2024

 1. Organizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku. Lidzbarska Liga Halowa rozgrywana jest w hali sportowej w Lidzbarku, ul. Nowa 10. Terminarz ustala organizator
 2. Uczestnictwo:1. W Lidzbarskiej Lidze Halowej mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny amatorskie.

  2. Wpisowe do Lidzbarskiej Ligi Halowej wynosi 450zł + 50zł kaucji na kary indywidualne. Razem: 500zł

  3. W turnieju uczestniczą drużyny, które zgłosiły się do organizatora we wcześniej ustalonym terminie.

  4. Ostateczny termin wpłaty całości wpisowego upływa 5.11.2023r. W przypadku nie uiszczenia opłaty drużyna nie zostanie dopuszczona do rozgrywek.

  5. Drużyna może zgłosić maksymalnie 18 zawodników do turnieju. W kadrze meczowej może być maksymalnie 18 zawodników.

  6. W turnieju mogą uczestniczyć osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i dostarczą zgodę rodziców na udział w turnieju. Formularz zgody dostępny jest na stronie internetowej www.mosirlidzbark.pl. Najmłodszym rocznikiem dopuszczonym do Ligi jest rocznik 2008, udział młodszych zawodników będzie traktowany jak udział zawodnika nieuprawnionego. Złamanie powyższej reguły skutkuje walkowerem (5-0), w spotkaniach, w których nieuprawniony zawodnik brał udział, bądź wykluczeniem drużyny z turnieju. Weryfikowany jest tylko wynik wszystkie inne zdarzenia na boisku utrzymane są w mocy: kartki, strzelcy bramek, kary nałożone na zawodników i drużynę przez organizatorów.

  7. W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek w czasie trwania ligi lub usunięcia dyscyplinarnego za naruszenia regulaminu, drużynie nie zostanie zwrócone wpisowe.

  10. Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Oświadczenia należy złożyć wraz z listą zgłoszeniową zawodników. Formularz do pobrania znajduje się na stronie www.mosirlidzbark.pl w zakładce Lidzbarska Liga Halowa lub na Hali Sportowej przed ligą.

  11. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja regulaminu Ligi, kapitan w imieniu drużyny akceptuje i podpisuje regulamin.

  III. Zasady gry i przepisy obowiązujące w turnieju

  1. Mecze rozgrywane będą na boisku do piłki ręcznej,

  2. Mecze Lidzbarskiej Ligi Halowej prowadzą sędziowie wytypowani przez Organizatora rozgrywek, którzy odpowiadają za obiektywne prowadzenie zawodów. Uprawnienia sędziego i posługiwanie się prawem nadanym mu przez przepisy gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na obiekt gdzie rozgrywane będą zawody. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego obiektu. W przypadku braku sędziów podstawowych spotkania sędziują osoby wyznaczone przez organizatorów.

  3. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.

  4. Czas trwania meczu ustala się w zależności od ilości drużyn.

  5. Pomiędzy meczami ustala się przerwę od 1 do 3 min.

  6. Jeśli piłka wypada poza boisko, na życzenie sędziego czas jest zatrzymywany przez stolik sędziowski; wznowienie czasu następuję na gwizdek sędziego głównego prowadzącego mecz, w ostatniej 1 min meczu czas zatrzymywany jest przez stolik sędziowski automatycznie przy każdym przerwaniu gry, zatrzymanie i wznowienie czasu następuję na gwizdek sędziego.

  7. Drużyny występują w 5 osobowych składach, w tym bramkarz; a) każda drużyna może dokonać dowolnej ilości zmian w trakcie trwania meczu. b) zmiany należy przeprowadzać w strefie do tego wyznaczonej. c) zmiana następuje w następującej kolejności: najpierw opuszcza boisko zawodnik schodzący dopiero wtedy na boisko może wejść zmiennik, nieregulaminowe zmiany karane są żółtą kartką.

  8. Przyznanie więcej niż dwóch walkowerów jest równoznaczne z dyskwalifikacją drużyny z turnieju – w przypadku, gdy drużyna wycofa się do połowy rozgrywek to wyniki meczów z jej udziałem są anulowane i wpisywany walkower 5-0, zaś, gdy rozegra więcej niż połowę spotkań wyniki meczów nie będą anulowane.

  9. Za niesportowe zachowanie np. wulgaryzmy lub brutalną grę, zawodnik może być ukarany żółtą lub czerwoną kartką.

  a) czerwona kartka uzyskana bezpośrednio skutkuje opuszczeniem przez zawodnika placu gry do końca spotkania. Po upływie 3 min na boisko może wejść inny zawodnik drużyny.

  b) faule i przewinienia karane są żółtą kartką i karą 2 minut, chyba, że padnie bramka dla drużyny przeciwnej, w tej sytuacji zawodnik ukarany wraca na plac gry; wyjątki od tej zasady, jak poniżej :

  c) jeżeli drużyna grająca w pięcioosobowym składzie przeciwko drużynie w czteroosobowym składzie zdobędzie bramkę, to drużyna w czteroosobowym składzie może uzupełnić swój skład o piątego zawodnika,

  d) jeśli obie drużyny grają w składach liczących trzech lub czterech zawodników i bramka zostaje zdobyta przez którąkolwiek z drużyn, to mecz jest kontynuowany w tych samych składach,

  e) jeśli drużyna gra w pięcioosobowym składzie przeciwko drużynie w trzyosobowym składzie lub jeśli drużyna w czteroosobowym składzie gra przeciwko drużynie w trzyosobowym składzie i drużyna o większej liczbie zawodników zdobędzie bramkę, to drużyna licząca trzech zawodników może zwiększyć swoją liczebność tylko o jednego zawodnika,

  f) jeżeli bramkę zdobywa drużyna grająca w składzie z mniejszą liczbą zawodników, to składy drużyn pozostają bez zmian.

  g) dwie żółte kartki w meczu skutkują jedną kartką czerwoną, która powoduje opuszczenie placu gry przez zawodnika do końca spotkania. Po upływie 2 min lub utracie bramki na boisko może wejść inny zawodnik drużyny; wyjątki od tej zasady, jak w punkcie c.

  h) trzy żółte kartki uzyskane w czasie trwania ligi przez jednego zawodnika, powodują absencję tego zawodnika w 1 najbliższym meczu.

  i) czerwona kartka uzyskana bezpośrednio przez zawodnika powoduje absencję w 1 najbliższym meczu (pozbawienie przeciwnika bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki), w razie brutalnego faulu, niesportowego zachowania, bójki na boisku, ławce rezerwowych lub trybunach, oraz innych zajść organizator ma prawo do zwiększenia okresu dyskwalifikacji z wykluczeniem zawodnika z ligi włącznie.

  j) drużyny, których zawodnicy otrzymują kartki, karane będą finansowo:  każda czerwona kartka pokazana bezpośrednio – 20zł,  każda żółta kartka – 10zł.

  10. Na poczet kar finansowych związanych z karami indywidualnymi drużyna wpłaca kaucję w wysokości 50 zł, kaucja rozliczona będzie po zakończeniu ligi. Drużyna, której zawodnicy wyczerpią limit kaucji, zobowiązana jest do wpłaty następnych 50 zł kaucji. Drużyny z nieuregulowanymi finansami będą wykluczane z ligi. a) w wypadku wycofania lub wykluczenia drużyny z rozgrywek, kaucja zostaje rozliczona i różnica zwrócona drużynie. b) pieniądze uzyskane z kar indywidualnych przeznaczone zostaną na nagrodę fair play, dla drużyny, która będzie miała najmniejszą ilość kartek.

  11. Zawodnik odbywa karę przy stoliku sędziowskim, a za pomiar czasu kary, jak również możliwość powrotu na boisko po odbyciu kary odpowiada stolik sędziowski. Bramkarz odbywa również karę w przypadku jej otrzymania (niedopuszczalne jest, aby za bramkarza odbywał karę zawodnik z pola)

  12. Rzuty karne wykonywane będą z linii 7m, do wykonania rzutu karnego podchodzi wyznaczony zawodnik, przy wykonywaniu rzutu karnego bramkarz musi stać na linii bramkowej reszta graczy musi znajdować się w odległości 9 m (poza linią przerywaną).

  13. W momencie rozpoczęcia meczu na boisku musi być 4 zawodników, najmniejsza ilość graczy na boisku to 3 w wypadku mniejszej ilości zawodników spowodowanej karami indywidualnymi lub kontuzjami sędzia przerywa mecz i przyznawany jest walkower dla drużyny przeciwnej.

  14. Bramkarz rozpoczyna grę po aucie bramkowym rzucając piłkę ręką poza pole karne ma na to 5sekund, w przeciwnym wypadku jest wykonywany rzut wolny pośredni; bramki zdobytej poprzez rzut ręką przez bramkarza drużyny przeciwnej nie uznaje się, piłkę złapaną z akcji bramkarz może wprowadzić do gry nogą.

  16. Rzut z autu należy wybijać zza linii bocznej boiska nogą (czas 5 sekund). a) w wypadku przekroczenia limitu czasu rzut z autu przyznaje się przeciwnikowi. b) bramki strzelone bezpośrednio z rzutu z autu nie zostają uznane. c) w wypadku przekroczenia linii bocznej rzut z autu przyznawany jest drużynie przeciwnej.

  17. Przy wykonywaniu rzutów z autu i rzutów rożnych, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą być w odległości 3 m.

  18. Przy wykonywaniu wszystkich rzutów wolnych, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą być w odległości 5 m.

  19. Utrudnianie wznowienia gry, – czyli niezachowanie przepisowej odległości przy wykonywanym rzucie wolnym, rzucie z autu, rzucie rożnym karane będzie żółtą kartką.

  20. Faule akumulowane – Przy pierwszych pięciu faulach akumulowanych popełnionych przez każdy zespół w czasie jednej połowy meczu: Zawodnicy drużyny przeciwnej mają prawo ustawić mur obronny. Począwszy od szóstego zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie meczu: Przeciwko drużynie, która go popełniła podyktowany zostaje przedłużony rzut karny, wykonywany z odległości 10m (niebieska linia).

  21. Ewidencję popełnionych fauli akumulowanych prowadzi stolik sędziowski i sędzia główny.

  22. Przy wykonywaniu przedłużonego rzutu karnego bramkarz powinien stać na linii bramkowej reszta graczy musi znajdować się poza linią piłki w odległości 5m od piłki i nie mogą przeszkadzać wykonującemu przedłużony rzut karny.

  23. Zawodnik wykonujący przedłużony rzut karny musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki i nie może podawać piłki do innego zawodnika. Po wykonaniu przedłużonego rzutu karnego, żaden zawodnik nie może dotknąć piłki zanim nie zostanie dotknięta przez bramkarza lub odbije się od słupka, poprzeczki albo opuści pole gry.

  24. Do fauli akumulowanych nie zalicza przewinień za które sędziowie dyktują rzut wolny pośredni.

  25. W przypadku 5–cio minutowego niuzasadnionego spóźnienia się jednej z drużyn sędzia odgwizduje walkower.

  26. Decyzje sędziów prowadzących mecze są niepodważalne.

  27. Za bójki, rękoczyny, wyzwiska, spożycie alkoholu podczas trwania turnieju na obiekcie hali – zawodnik, który dopuścił się wymienionych czynów zostaje zdyskwalifikowany z udziału w turnieju.

  28. Każde odkopnięcie piłki, po gwizdu sędziego mające na celu opóźnienie wznowienia gry lub noszące znamiona niesportowego zachowania, karane będzie żółtą kartką.

  29. Obowiązuje zakaz gry wślizgiem. Wślizg blokujący strzał jest dozwolony, zakazany jest wślizg odbierający piłkę.

  IV. Postanowienia końcowe:

  1. Wszystkie drużyny zobowiązane są do posiadania jednolitych kostiumów sportowych, w wypadku zbieżności kolorów strojów organizator zapewnia znaczniki, o tyk, która drużyna wystąpi w znacznikach decyduje losowanie przeprowadzane przez sędziów na początku meczu.

  2. Każdy zawodnik powinien posiadać dowód tożsamości, by można było rozstrzygnąć spory wynikłe w czasie meczu.

  3. Protesty powinny być zgłaszane do końca meczu.

  4. Zawodnik nieposiadający przy sobie dowodu tożsamości zostanie dopuszczony do gry za zgodą organizatora, natomiast dowód musi być dostarczony przed rozegraniem następnego meczu danej drużyny, w innym przypadku mecz poprzedni zostanie zweryfikowany, jako walkower.

  5. Terminarz rozgrywek ustala organizator i podaje do wiadomości w siedzibie, w hali sportowej oraz na stronie: www.mosirlidzbark.pl za która odpowiedzialny jest MOSiR Lidzbark. Organizator ma prawo do zmiany terminu i czasu rozgrywania kolejki.

  6. Obowiązuje obuwie piłkarskie przystosowane na powierzchnie halową.

  7. Zawodnik rozgrywający mecz w jednej drużynie nie może rozgrywać meczy w innych drużynach w danym sezonie.

  8. Udział zawodnika nieuprawnionego do gry wg regulaminu turnieju powoduje oddanie punktów walkowerem drużynie przeciwnej (weryfikowane są wówczas wszystkie wyniki spotkań, w których zawodnik ten był wpisany do protokołu).

  9. Zabrania się gry pod wpływem alkoholu oraz spożywania alkoholu podczas rozgrywek na hali.

  10. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

  11. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania ligi.

  12. W przypadku, gdy drużyna w czasie trwania ligi otrzyma trzy walkowery zostaje skreślona z turnieju, a w przypadku, gdy rozegrała mniej niż 50% meczy, rozegrane mecze uznaje się, jako nieodbyte, powyżej 50% wyniki zostają zachowane a każdej drużynie, która miała rozgrywać mecz z zdyskwalifikowaną drużyną dopisuje się punkty (3pkt) i bramki jak za walkower (5:0).

  13. Zwycięzcą turnieju zostaje drużyna, która zdobyła największą liczbę punktów.

  14. W przypadku, gdy dwie drużyny zdobędą taką samą liczbę punktów o kolejności decydować będzie tzw. „mała tabela”, czyli: a) bezpośrednie pojedynki rozegrane między zainteresowanymi drużynami, b) w wypadku remisu różnica strzelonych i straconych bramek bramek, c) przy dalszej równości większa ilość strzelonych bramek., d) w przypadku równości na koniec rozgrywek organizatorzy zarządzają serię 5 rzutów karnych w dalszej kolejności rzuty karne do momentu wyłonienia zwycięzcy, przepis ten dotyczy tylko drużyn rywalizujących o miejsca 1-2; 2-3; 3- 4.

  15. Punktacja: zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt.

  16. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach gra na własną odpowiedzialność ubezpieczając się przez Zakład Pracy lub indywidualnie.

  17. Za nie sportowe zachowanie całej drużyny zostaje przyznany walkower albo dyskwalifikacja drużyny z turnieju.

  18. Jeśli wykluczenia zawodników skutkują tym, iż na boisku znalazłoby się mniej niż 3 zawodników w jednej drużynie, mecz zostaje przerwany walkowerem.

  19. Turniej rozgrywamy systemem „każdy z każdym”.

  20. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko, szatnia, trybuny) obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.

  21. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą przebywać na obiekcie sportowym.

  22. Za bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie meczu, przed nim jak i po nim odpowiada cała drużyna. Organizator może nałożyć sankcje do wykluczenia zawodników bądź drużyn z rozgrywek włącznie.

  23. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego.

  24. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej w celu informacyjnym.

  25. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.

  26. W wypadkach losowych dopuszcza się do sytuacji nadzwyczajnych takich jak przerwanie meczu i dokończenie go w innym terminie.

  27. Organizator nie zapewnia drużynom sprzętu na rozgrzewkę.

  28. W sprawach spornych rozstrzyga Organizator. Po zapoznaniu się z przepisami regulaminu, w imieniu całej drużyny, akceptuje i zgadzam się z jego zapisami. -= RODO =- W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o wynikających z tego rozporządzenia zasadach obowiązujących w rozgrywkach Lidzbarskiej Ligi Halowej. Kto jest administratorem Twoich danych? Administratorem Twoich danych jest Organizator rozgrywek, czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Przetwarzamy Twoje dane między innymi, abyś mógł uczestniczyć w rozgrywkach Turnieju Zakładowego. Dane oraz numery telefonów są nam niezbędne w celu stałego kontaktu dotyczącego rozgrywek oraz w przypadku, gdy doznasz urazu lub kontuzji. Komu możemy przekazać dane? Zgodnie z obowiązującym prawem dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie: lekarzowi lub ubezpieczycielowi (tylko w przypadku odszkodowania za uraz) oraz portalowi mosirlidzbark.pl w celu prowadzenia informatycznej obsługi rozgrywek. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz także zgłosić sprzeciw. Wniosek o sprzeciw do przetwarzania danych osobowych można pobrać w siedzibie Organizatora rozgrywek, następnie wypełnić i złożyć w sekretariacie Organizatora. Jednocześnie informujemy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić udział w rozgrywkach. OŚWIADCZENIE Informuje, że znam regulamin LIDZBARSKIEJ LIGI HALOWEJ 2023/2024, która odbędzie się w grudniu, styczniu i lutym na hali sportowej przy ul. Nowej 10 i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam jestem zdolny do udziału w LIDZE, nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w turnieju oraz, że biorę udział na moją odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa o sporcie z 25.06.2010 r. Dz.U. 2014 r. poz. 715). Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz mojego wizerunku dla potrzeb związanych z organizacja i promocja imprezy. Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

OŚWIADCZENIE dla niepełnoletnich

Ja opiekun prawny/rodzic …………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

oświadczam, że moje dziecko

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko dziecka

może brać udział w rozgrywkach LIDZBARSKIEJ LIGI HALOWEJ 2023/2024, która odbędzie się w grudniu, styczniu i lutym na hali sportowej przy ul. Nowej 10 i oświadczam, że moje w/w dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w w/w rozgrywkach. Oświadczam, że moje w/w dziecko bierze udział w w/w rozrgrywkach na moją odpowiedzialność.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego w/w dziecka dla potrzeb związanych z organizacja i promocja imprezy. Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz danych mojego w/w dziecka, oraz ich poprawiania.

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE dla niepełnoletnich

Ja opiekun prawny/rodzic …………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

oświadczam, że moje dziecko

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko dziecka

może brać udział w rozgrywkach LIDZBARSKIEJ LIGI HALOWEJ 2023/2024, która odbędzie się w grudniu, styczniu i lutym na hali sportowej przy ul. Nowej 10 i oświadczam, że moje w/w dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w w/w rozgrywkach. Oświadczam, że moje w/w dziecko bierze udział w w/w rozrgrywkach na moją odpowiedzialność.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego w/w dziecka dla potrzeb związanych z organizacja i promocja imprezy. Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz danych mojego w/w dziecka, oraz ich poprawiania.

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE dla niepełnoletnich

Ja opiekun prawny/rodzic …………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

oświadczam, że moje dziecko

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko dziecka

może brać udział w rozgrywkach LIDZBARSKIEJ LIGI HALOWEJ 2023/2024, która odbędzie się w grudniu, styczniu i lutym na hali sportowej przy ul. Nowej 10 i oświadczam, że moje w/w dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w w/w rozgrywkach. Oświadczam, że moje w/w dziecko bierze udział w w/w rozrgrywkach na moją odpowiedzialność.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego w/w dziecka dla potrzeb związanych z organizacja i promocja imprezy. Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz danych mojego w/w dziecka, oraz ich poprawiania.

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

Interpretacja wślizgów

Lidzbarska Liga Halowa 2023

 

Wprowadzamy do regulaminu zapis:

„Obowiązuje zakaz gry wślizgiem. Wślizg blokujący strzał jest dozwolony, zakazany jest wślizg odbierający piłkę.”

Przepis ten wymaga interpretacji.

Dlatego dziś zamieszczam dla Was obszerną interpretację tego przepisu stworzonego specjalnie dla rozgrywek amatorskich.

 

W obliczu startu rozgrywek LLH, rozegrania pierwszych meczów, emocji z nimi związanych, postanowiliśmy przyjrzeć się jednemu z przepisów piłkarskich.

 

Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że tego przepisu nie znajdziemy ani w piłce trawiastej, ani w futsalu. Chodzi o przepis gry wślizgiem w lidze LLH.

Zapis w regulaminie :

 

Obowiązuje zakaz gry wślizgiem. Wślizg blokujący strzał jest dozwolony, zakazany jest wślizg odbierający piłkę.

 

Punkt ten jak to w regulaminach jest bardzo ogólnie napisany, pozwalający na szeroką interpretację. Dzisiaj, pragnę Wam tą, subiektywną, interpretację przepisu przytoczyć.

 

Zacznijmy od punktu wyjścia: dlaczego akurat tak? Rozważmy dwie skrajne sytuacje, pierwsza to klasyczne przepisy mówiące o dozwolonej grze wślizgiem. Nie zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie ze względów bezpieczeństwa. Amatorska halówka ma być ciekawą formą rekreacji, chcemy by była jak najbardziej bezpieczna. Nie wszyscy piłkarze amatorzy wykonywaliby by wślizgi w bezpieczny sposób. Wasze kostki są dla nas cenne, dlatego nie zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie. Drugie skrajne rozwiązanie to zakaz gry wślizgiem. Teoretycznie proste, ale w dobrodziejstwie tego przepisu byłby również zakaz wybijania wślizgiem piłki z linii bramkowej. Bez sensu.

 

Dlatego zdecydowaliśmy się na przepis pośredni, wymyślony specjalnie na potrzeby LLH: Obowiązuje zakaz gry wślizgiem. Wślizg blokujący strzał jest dozwolony, zakazany jest wślizg odbierający piłkę. Przez wślizg rozumiemy: atak na piłkę, jedną lub dwoma nogami, gdy zawodnik przemieszcza się w dynamiczny sposób, często dotykając parkietu biodrami lub pośladkami.

 

Rozróżnijmy teraz kilka sytuacji, najczęściej spotykanych w meczu:

 

1. Napastnik prowadzi piłkę, obrońca wykonuje wślizg, trafia w nogę napastnika. Jest to faul, rzut wolny bezpośredni, w zależności od impetu, niebezpieczeństwa, może ale nie musi, zostać ukarany kartką. Żółtą lub czerwoną.

2. Napastnik prowadzi piłkę, obrońca wykonuje wślizg, trafia w piłkę. Jest to niebezpieczne zagranie, karane rzutem wolnym pośrednim. Jeżeli impet i dynamika takiego wślizgu jest w interpretacji sędziego zagrażająca niebezpieczeństwu, może ale nie musi, pokazać żółta kartkę.

3. Napastnik strzela lub podaje piłkę a obrońca wykonując wślizg ją blokuje, odbiera lub wybija. To właśnie jest dozwolone.

4. Napastnikowi odskakuje piłka, nie jest w jej posiadaniu, dobiega do niej. Obrońca wykonuje wślizg wybijający lub odbierający piłkę, nie robi tego w obrębie nóg napastnika. To subiektywna do oceny sytuacja, coś pośredniego pomiędzy 2 a 3. Do oceny przez arbitra, subiektywnej – to trzeba zaznaczyć – oceny.

W naszej ocenie sytuacja numer 4 jest kontrowersyjna, zależna od interpretacji, ale też wierzymy całkowicie w naszych arbitrów. Jest jeszcze numer 5, również problematyczny:

 

5. Półwślizg – termin wymyślony dosłownie przed chwilą, ale mający na celu zobrazować tą sytuację. Napastnik prowadzi piłkę, obrońca dogania noga i stojąc na jednej nodze drugą wyciąga, robi coś w stylu wślizgu, ale zachowuje równowagę lub „jedzie” na kolanie nogi postawnej. Taki niby wślizg, ale w sumie nie wślizg. Spotykany często w profesjonalnym futsalu, wśród zawodników o wyższych umiejętnościach technicznych. To również pozostawiamy do interpretacji sędziów, którzy pod uwagę biorą dynamikę wejścia, ewentualne niebezpieczeństwo względem rywala.

 

Oprócz powyższych należy jeszcze poruszyć kwestię gry bramkarza. Bramkarz w polu karnym co do zasady może zagrać wślizgiem. Kontrowersyjne są sytuacje wyjść bramkarza gdzie rozpoczyna wślizg przed polem karnym, a trafia piłkę na linii. Jeżeli dzieje się to przed linią pola karnego powinno zostać określone jako niebezpieczne zagranie i ukarane rzutem wolnym pośrednim, jeżeli dzieje się w polu karnym, jest to zgodnie z regulaminem. Ale znowu: bierzemy pod uwagę ewentualne niebezpieczeństwo, ryzyko kontuzjowania rywala, dynamikę i siłę. Przykładowo: wślizg dwoma nogami wykonany przez bramkarza może zostać zinterpretowany jako niebezpieczny nawet jak jest w polu karnym i ukarany rzutem wolnym pośrednim z pola karnego.

 

W przypadku wślizgu bramkarza jest jeszcze jedna ważna sprawa. Może nie tyle wślizgu co ślizgu. Złapanie piłki w polu karnym i „wyjechanie” poza jego obręb nie karzemy czerwoną kartką ? Część zawodników niejednokrotnie w takich sytuacjach domagała się „czerwa”. Po prostu jest to rzut wolny bezpośredni z linii pola karnego.

 

Mamy nadzieję, że ten news w dokładny sposób rozkłada na czynniki pierwsze problem wślizgu w lidze amatorskiej i zapewni Wam dokładne zrozumienie interpretacji jaką staramy się kierować. Uważamy że to kompromis pomiędzy bezpieczeństwem a względnie dużą dynamiką akcji i dopuszczalnej gry obronnej