Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Formularz kontaktowy
Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku, ul. Nowa 10 13-230 Lidzbark.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych na adres email: mosir@iodlidzbark.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora, z dopiskiem IOD.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem na podstawie wypełnionego formularza kontaktowego.
Podstawy prawne przetwarzania:
Państwa dane osobowe przetwarzane są:
wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem,
na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
podanie danych osobowych jest dobrowolne,
przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia informacji na podstawie przesłanego zgłoszenia albo do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak z zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.
Państwa dane mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych, takim jak dostawcy oprogramowania, w celu zapewnienia jego funkcjonalności i bezpiecznej pracy.
Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informacja ogólna
Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku, ul. Nowa 10 13-230 Lidzbark.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych na adres email: mosir@iodlidzbark.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora, z dopiskiem IOD.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
zapewnienia ochrony wypożyczanego sprzętu między innymi poprzez kontakt z Państwem w przypadku niezwrócenia sprzętu lub zwrócenia go w stanie uszkodzonym:
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
podanie danych osobowych jest warunkiem wypożyczenia sprzętu, a niepodanie tych danych będzie skutkowało tym, że nie będą Państwo mogli skorzystać ze sprzętu, który jest własnością Ośrodka,
w celu realizacji wydarzeń/konkursów/imprez sportowych organizowanych przez nasz Ośrodek:
na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO – w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku zbierania oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na wzięcie udziału w wydarzeniu,
w celu skontaktowania się z Państwem na podstawie wypełnionego formularza kontaktowego:
na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO.

podanie danych osobowych do celów wymienionych w lit. b i c jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało tym, że nie będą mogli Państwo brać udziału w wydarzeniu. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w punkcie 3 celach do czasu:
kiedy będą Państwo korzystać z wypożyczonego sprzętu w przypadku jego wypożyczenia,
do odwołania zgody w przypadku udziału w konkursach, imprezach, kołach organizowanych przez Ośrodek,
udzielenia informacji na podstawie przesłanego zgłoszenia albo do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak nasi partnerzy lub współorganizatorzy wydarzeń, Urząd Miasta i Gminy Lidzbark lub lokalna prasa.
Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Publikacja wizerunku
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku, ul. Nowa 10 13-230 Lidzbark.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych na adres email: mosir@iodlidzbark.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora, z dopiskiem IOD.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wydarzenia związanego z działalnością Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu sprawnej organizacji wydarzenia. Niepodanie danych może uniemożliwić wzięcie udziału w organizowanym wydarzeniu.
Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i oznacza wyrażenie zgody na publikację zawierających wizerunek zdjęć oraz zapisów wideo w celu udokumentowania przebiegu wydarzenia oraz informowania o podejmowanych przez siebie działaniach. Przetwarzanie będzie realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Odbiorcą danych osobowych będzie każdy kto zapozna się ze zdjęciem lub zapisem filmowym opublikowanym na stronie internetowej. Dane będą również ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem lub realizującym zadania na jego rzecz, np. partnerzy lub współorganizatorzy wydarzenia, dostawcy oprogramowania w celu zapewnienia prawidłowości jego działania.
Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że dane nie są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.